ثبت موسسه حقوقی

ثبت موسسه حقوقی: برای تاسیس  و ثبت یک موسسه حقوقی باید دارای چه شرایطی باشیم؟؟

موسسات حقوقی جز دسته موسسات تجاری نمی باشد . طبق آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری ، که این تعریف را مطرح کرده است : ” مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجاری ، تمامی تشکیلات و موسساتی است که قصد آنان کارهای غیر تجاری مانند امور علمخی ، امور خیریه و… تشکیل می شود  که شامل موسسین و تشکبل دهندگان قصد سود بردن داشته و یا نداشته باشند” .

بنابراین ، ارائه خدماتی از قبیل آموزشی ،علمی و خدمات شهری و ارائه کمک های انسانی در محتوای شخصیت حقوقی به تصویر کشسیده شده است .

شرایط ثبت موسسه حقوقی

شرایط ثبت موسسه حقوقی: موسسه حقوقی  شخصیتی است که حقوق هایی که به انحصار توسط حداقل سه  یا چند وکیل دادگستری تحت هر عنوان و نامی به منظور انجام وکالت ،مشاوره  و در کل بتواند کار های حقوقی ،طبق مقررات  و آینن نامه اداره و ثبت شود .

موسسه حقوقی

ثبت موسسه حقوقی

ثبت موسسه حقوقی

شرایط موسسه حقوقی:اعضای موسسه باید دارای شرایط زیر باشد که بتوان باهمراهی آنان موسسه خود را تاسیس کرد :

الف) تمدید مستمر پروانه وکالت

ب)نداشتن هیچ گونه سابق کیفری و محکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا

ج)شخص مذکور نباید هیچ گونه معروفیتی به فساد و اعمالی که شغل و شئونات وکالتع را زیر سوال ببرد

د) نداشتن دفتر وکالت و عضو نبودن در هیچ موسسه حقوقی

درصورتی که  یکی از وکلا یکی از موارد فوق را نداشته باشد باید از گروه و موسسه خارج شده و در صورتی که افرادی کمتر از حد نصاب شوند وکلای دیگر باید در مدت یک ماه اعلام مراتب محرومیت عضو به کانون رااعلام کنند و سعی برای جایگیزینی برای وی داشته باشند .

ثبت موسسه حقوقی طی موارد زیر انجام میگیرد:

  1. ثبت موسسه حقوقی موکول به ارائه پروانه تا سیس از قوه قضایی طی مدتی که انقضای پروانه تمام شود و سپس اقدام به تمدید آن کنند .
  2. حداقل تعداد نفراتی که لازم است برای تاسیس یک موسسه حقوقی 2 نفر می باشد و نیازمند به یک سرمایه نقدی حداقل1.000.000 ریال باشد .
  3. در این موسسه یکی از وکلا باید حداقل 10سال سابقه وکالت دادگستری را داشته باشد .
  4. تابعیت موسسه ایرانی است و باهیچ اکثریتی قابل تغیر نمی باشد
  5. موسسه باید اساسنامه ای باشدکه پس از تایید وثبت در دفتر کانون وکلا ی دادگستری در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد .
  6. دراساسنامه باید نام موسسه حقوقی و اعضاء موسسه و مشخصات کاملا محل تاسیس و اشتغال قید شود و در صورت هرگونه تغییر به کانون اعلام شود و درصورت تایید به ادارات ثبت ارسال شود .
  7. موسسه مکلف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ انتشار آگهی یک نسخه آن را به کانون وکلا فرستاده شود
  8. موسسه می تواند برای پیشرفت کار خود و نیرو گرفتن از همکاران مقیم در همان حوزه به عنوان عضو همکار استفاده کند

ثبت موسسه حقوقی: موضوع مووسسه که یکی از مسائل مهم است طبق بند 2 اساسنامه موضوع این نوع موسسات عبارت ” مشاوره حقوقی و انجام امور  مر بوط به وکالت  از طریق وکلای معتبر دادگستری ” ذکر میشود که همین عبارت کوتاه کلیه امور حقوقی را شامل می شود .

مدارک لازم جهت ثبت موسسه حقوقی

تکمیل تقاضانامه موسسات حقوقی (2نسخه)

تکمیل اساسنامه موسسات حقوقی (2نسخه)

کپی برابر بااصل مدارک شناسایی شخصی  و کلیه کارکنان موسسه

کپی برابر بااصل شده نمایندهه شخص حقوقی

اصل وکالتنامه یاقیم یاکپی برابر اصل شده آن در صورت داشتن قیم