خدمات موسسه حقوقی

خدمات موسسه حقوقی

خدمات موسسه حقوقی

خدمات موسسه حقوقی

خدمات موسسه حقوقی : موسسه حقوقی نهاد کاری است که چنn وکیل باهم آن را تاسیس کرده و به کار وکالت میپردازند.
خدمات موسسه حقوقی شامل:

مشاوره دادن به موکلان در زمینه های مختلف (حقیقی و حقوقی) در مورد مسولیت های قانونی و با قبول کردن وکالت موکلان در پرونده های مختلف ( کیفری و قضایی) است تا بتوانند وکلان خود را در زمینه های مختلف یاری کنند.

خدمات موسسه حقوقی در دادگستری خلاصه میشوند و در برخی مواردنیازمند تخصص کارشناسان است و به این دلیل امکان استناد و نقل کارشناسان در صدور ارای قضایی تجویز شده است، یعنی خدمات حقوقی محصور در وکالت نیست.

وکالت بخشی از خدمات حقوقی است و در واقع رابطه ی وکیل موسسه حقوقی رابطه ی خصوص و علوم من وجه است.موسسه حقوقی در واقع با جمع آوری وکیلان، متخصصان و … میتوانند به رفع مشگپکلات پیچیده و حل آن که به تنهایی امکان پذیر نیست بپرازند، و یک وکیل دادگستری به تنهاییمیتواند در زمینه های مختلف اظهار نظر تخصصی کند به همین دلیل وجود این موسسات میتواند کمک بزرگی به جامعه باشد.

برخی بر این باورند که موسسات حقوقی باید به روش خودشان جنگید و در واقع باید به نحوی باشد که جوانان ما برای همکاری با آنان تلاش نکنند و سمت و سوی این موسسات نروند . در زمینه ها و موسساتی که پشت آنها پول و منفعت است نمی توان به نحو معنوی برخورد کرد در واقع اصل کار که کمک به مردم این سرزمین است فراموش شده و جوانان تازه کار ما از همین ابتدا برای پول و مقام دنبال کار می گردند و به انسانیت بها نمی دهند.

خدمات موسسه حقوقی

خدمات موسسه حقوقی

موسسه حقوقی

خدمات موسسه حقوقی : در اینکه تشکیل موسسات حقوقی کاری مثبت است تردیدی نیست البته به شرط اینکه از وکلا تجلیل شود تشکیل این موسسات موجب پایین آمدن هزینه ها خواهد شد و امکان مشورت را به احاد موسسسین خواهد داد . و این امکان را ایجاد می کند که کار وکالت تخصصی تر انجام شود و کارها بهتر و سریع تر انجام خواهد شد و اما همچنین وجود این موسسات کمک بزرگی به پاسخگویی به مراجعه کنندگان خارجی خواهد بود زیر را اینگونه افراد تمایل بیشتری به موسسات دارند تا به مراجعه به فرد.

وکلای دادگستری بر این نکته توجه دارند که در این موسسات از جوانان و تازه وارد ها سو استفاده می شود به معنا که از وکلای جوان  با توان  علمی و فنی که قادر به تاسیس دفتر کاری مجزا برای خود هستند استفاده درستی نمی شود و آنها در این موسسات جای پیشرفت چشم گیری نخواهند داشت.مدیر عامل این موسسه با پرداخت مبلغ ناچیزی آنهارا استسمار می کند و خو به عوان وکیل دادگستری پرونده هایی را بر عهده می گیرند و گاهی فقط 10% از مبلغ قرارداد را به وکیل جدید می دهند .

همگی ما بر این امید هستیم که با وجود داشتن موسسات حقوقی و دادن مشاوره های با قیمت مناسب می توانیم مردم این سرزمین را با حقوق خود آشنا کنیم تا مشکلات کمتری پیش بیاید و پرونده های کمتری در دادگاه ها تشکیل شوند و با کاهش پرونده ها رسیدگی به پرونده های موجود بهتر و سریعتر خواهد شد و وقت دادگاه ها برای مسائلی که همگی ناشی نداشتن علم نسبت به حقوق است.