خیانت در امانت

خیانت در امانت

خیانت در امانت

خیانت در امانت

یعنی مصرف کردن مال دیگران،تصاحب یا گم شدن همراه با سو نیت مالی که از طرف مالک به کسی سپرده شده  .

معنای لغوی خیانت

یکی از معانی آن عهد شکنی، بی وفایی وپایان عهد است.بعضی ازمحققان آن را به عدم رعایت امانت میشمارند .

خیانت در امانت درقانون مجازات اسلامی

هروقت اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی مانند چک وقبض و امثال آن برای وکالت یا هرکاری با  اجرت یا بی اجرت به کسی داده شود اگر به اشیا امانت داده شده ضرر وارد شود حکم آن به حبس از 6 ماه تا 3 سال است .

خیانت در امانت

خیانت در امانت

ارکان اصلی خیانت درامانت

سو نیت

اثبات ید امانی متهم

مقرر بوده مال به صاحبش برگردد یا به مصرف شخصی برسد .

استعمال کردن

مورد استفده قراردادن و اموال به امانت گرفته شده جرم است . مثلا شخصی ماشین خود را به دوستش میسپارد تا در پارکینگ منزلش نگهدارد اما او از ماشین برای مسافرکشی استفاده میکند .

چطور شکایت خود را درخصوص این جرم ثبت نماییم ؟

محل ثبت تمای جرم ها درمرحله اول درمحل وقوع جرم صورت میگیرد .  دادسرا با توجه به شرایط  و دلایل ازطرف شاکی واظهارنامه های پاسخ داده نشده تحقیقات میکند و پرونده را بررسی میکند و شکایات شاکی را درخصوص این جرم ثبت مینماید.

ارکان تحقق جرم خیانت در امانت

عنصر قانونی

عنصرمادی

عنصر روانی یا معنوی

شرایط اوضاع لازم برای تحقق جرم خیانت در امانت

موضوع جرم خانت در امانت

سپرده شدن مال به امین

وقتی کسی به شما چیزی میدهد برای امانت داری شما وظیفه دارید از آن به صورت درست از آن نگهداری کنید و اگر آن را خراب یا صدمه ای به او بزنید باید به حبس بروید  .

تفاوت جرم خیانت در امانت با دزدی در آن است که شخصی که دزدی میکند اموال آن ها مخفیانه میروباید که خیانت در امانت به این گونه نیست .

یکی از راه های اثبات در امور ، گواهی یا شهود است بنابراین خیانت در امانت به گواهی قابل اثبات نیاز دارد .

خیانت در امانت

خیانت در امانت

حقوق جزای اختصاصی معمولا در سه بخش مورد استفاده قرار میگیرد :

جزایم علیه اشخاص

جزایم علیه اموال و مالکیت

جزایم علیه اسایش و امنیت

عناصر مادی

عمل فیزیکی ، تصاحب ، مفقود شدن مال سپرده شدن

وجود رابطه حقوقی امانی

موضوع جرم باید عین مال یا وسیله تحصیل مال باشد

باید متعلق به غیر باشد

عنصر روانی :

سو نیت عام

سونیت خاص

بررسی عناصر تشکیل دهنده رابطه حقوقی

مصادیق مهم رابطه امانی قانونی

رابطه ولایت قهری

رابطه قیمومت

جایگاه جرم خیانت در امانت در حقوق جزا :

در یک قسیم بندی کل به رشته حقوق جزای عمومی و اختصاصی تقسیم میشود حقوق جزای اختصاصی نیز به سه بخش تقیم میشود .

-جرایم علیه اشخاص

-جرایم علیه اموال و مالکیت

-جرایم علیه آسایش و امنیت عمومی

جایگاه رابطه امانی در جرم خیانت در امانت  برای رسیدگی این رابطه باید به عناصر تشکیل دهنده آن توجه کرد:

عناصر قانونی و عناصر مادی

داسرا و دادگاه صلاحیت دار در جرم خیانت در امانت :

دادگاهی صلاحیت رسیدگی دارد که جرم در محدوده صلاحیت او باشد مثلا اگر شخصی یک قطعه زمین را به اقای … در تهران امانت دهد و آقای … زمین را در شهر شمال بفروشد دادگاه شمال صلاحیت رسیدگی به این جرم خیانت در امانت را دارد