دفتر وکالت در تهران

وکیل

دفتر وکالت در تهران : گاهی موکلین و افرادی که پرونده های دردادگستری مطرح دارند یا حتی کسانی که سرو کاری با دادگاه و دادسرا و مسائل قضایی، ندارند بهترین وکیل  وکلای دادگستری در موضوعات مختلف ممکن است تجارب متفاوتی داشته باشند و اینکه موضوعات و دعاوی مطروحه در دادگستری معمولا موضوعات متکثر و متنوعی هستند و یک وکیل قطعا نمی­تواند در همۀ موضوعات و دعاوی بهترین وکیل باشد. در برخی ازموضوعات و دعاوی، جزء بهترین وکلا یا حتی بهترین وکیل باشد.

دفتر وکالت در تهران

دفتر وکالت در تهران

دفتر وکالت در تهران : بجای اینکه به دنبال وکیل عالی باشیم بهترین وکیل یا یک وکیل خوب را ویژگی ها را بدانیم تا دچار سردگمی، گرفتاریهای بعدی و استرس ناشی از انتخاب اشتباه وکیل نشویم. بجای اینکه سراغ بهترین وکیل رابگیریم به دنبال وکیل باتجربه باشیم.

یکی از مشکلات وکالت در حقوق ایران، عمومی بودن آن است. وکیل دادگستری حق دارد در عموم دعاوی وکالت کند. این اشکال معمولا توسط بعضی از وکلا در اقدام و عمل و رویۀ عملی برطرف شده است  بدین نحو که به طور تخصصی قبول وکالت می­کنند.

علوم وکالت

به جهت گستردگی حقوق و موضوعات آن، وکیل نمی­تواند به همۀ موضوعات و دعاوی و احکام و قوانین آنها تسلط علمی و مهارتی داشته باشد.

دفتر وکالت در تهران : وکیل دادگستری در  صورتی که انجام امر را در حیطۀ توانایی­های خود نمی­بیند و یا به جهت کمبود وقت و فرصتی که به واسطۀ سایر اشتغالات خود دارد، مطالعات موردی اجباری در خصوص کار موکل را نیز در دسترس خود نمی­بیند بهتر است از قبول وکالت در آن خصوص بعضی مواقع مشاهده شده که برخی از موکلین تصور می­کنند که وکیلی که دارای مسئولیت صنفی در کانون وکلا است یا مدرس دانشگاه است یا … ، لابد توان و تخصص بالاتری نسبت به سایر وکلا دارد.

گرچه نباید منکر این امر شد که برخی اساتید دانشگاه ممکن است وکلای خوبی هم باشند اما استاد دانشگاه بودن، به معنی وکیل خوب بودن، بهترین وکیل بودن و تصوراتی ازاین قبیل نیست. تدریس، در مقام مورد نظر است و وکالت آمیختۀ نظر و عمل و تجربه و تخصص است.

وکیل متخصص پس از مراجعۀ موکل به دفتر وکالت ایشان باید از لحاظ کیفیت اختلاف و سطح پیشرفت کار موکل و تسلط و تخصص خود، آن را ارزیابی کرده و با مد نظر قرار دادن آن، پروندۀ موکل را قبول یا رد کند.

دفتر وکالت در تهران : گاهی موضوع دعوا و محل وقوع آن در خارج از حوزۀ وکالتی وکیل دادگستری است و قطعا امکان پیگیری مستمر وکیل دادگستری را با چالش روبرو می­کند. مثلا دعاوی غیر منقول یا همان دعاوی ملکی و قراردادهایی که در خصوص ملک مطرح است و در شهرستانی دوردست واقع است و طبع کار نیز پیگیری­های مستمر وکیل و حضور در آن حوزه را اقتضا می کند؛ در چنین مواردی وکیل دادکستری رعایت معیار پیگیری  بی وقفه و امکان حضور مستمر در آن حوزه، پروندۀ موکل را قبول یا رد کند.

 دفتر وکالت در تهران : بنابراین این سوال که بهترین وکیل کیست؟ وکیل خوب کیست؟ و… را باید از زوایای دیگری هم دید. صرفا اسم و رسم وکیل نمی­تواند چارۀ کار باشد و شما را در دعوا پیروز کند قانون مدنی به عقد وکالت اختصاص دارد .

اختیاری که وکیل برای اجرای وکالت پیدا می‌کند، وابسته به اذن موکل و به نیابت ازطرف اوست و برای وکیل ایجادحقی نمی‌کند تا بتواند هر گونه تصرف مستقلی در آن کند. در نتیجه نمی‌تواند برای آنچه خود اختیار انجام آن را دارد به دیگری وکالت دهد.

گاهی موکلین و افرادی که پرونده های دردادگستری مطرح دارند یا حتی کسانی که سرو کاری با دادگاه و دادسرا و مسادل قضایی، ندارندبهترین وکیل  وکلای دادگستری در موضوعات مختلف ممکن است تجارب متفاوتی داشته باشند و اینکه موضوعات ودعاوی مطروحه در دادگستری معمولا موضوعات متکثر و متنوعی هستند و یک وکیل قطعا نمی­تواند در همۀ موضوعات و دعاوی بهترین وکیل باشد. در برخی ازموضوعات و دعاوی، جزء بهترین وکلا یا حتی بهترین وکیل باشد.

دفتر وکالت

بجای اینکه به دنبال وکیل عالی باشیم بهترین وکیل یا یک وکیل خوب را ویژگی هارا بدانیم تا دپار سردگمی، گرفتاریهای بعدی و استرس ناشی از انتخاب اشتباه وکیل نشویم. بجای ایسنکه سراغ بهترین وکیل رابگیریم به دنبال وکیل باتجربه باشیم. یکی از مشکلات وکالت در حقوق ایران، عمومی بودن آن است.

وکیل دادگستری حق دارددر عموم دعاوی وکالت کند. این اشکال معمولا توسط بعضی از وکلا در اقدام و عمل و رویۀ عملی برطرف شده است  بدین نحو که به طور تخصصی قبول وکالت می­کنند.

به جهت گستردگی حقوق و موضوعات آن، وکیل نمی­تواند به همۀ موضوعات و دعاوی و احکام و قوانین آنها تسلط علمی و مهارتی داشته باشد.وکیل دادگستری در  صورتی که انجام امر را در حیطۀ توانایی­های خود نمی­بیند و یا به جهت کمبود وقت و فرصتی که به واسطۀ سایر اشتغالات خود دارد، مطالعات موردی اجباری در خصوص کار موکل را نیز در دسترس خود نمی­بیند بهتر است از قبول وکالت در آن خصوص بعضی مواقع مشاهده شده که برخی از موکلین تصور می­کنند که وکیلی که دارای مسئولیت صنفی در کانون وکلا است یا مدرس دانشگاه است یا … ، لابد توان و تخصص بالاتری نسبت به سایر وکلا دارد.

گرچه نباید منکر این امر شد که برخی اساتید دانشگاه ممکن است وکلای خوبی هم باشند اما استاد دانشگاه بودن، به معنی وکیل خوب بودن، بهترین وکیل بودن و تصوراتی ازاین قبیل نیست. تدریس، در مقام مورد نظر است ووکالت آمیختۀ نظر و عمل و تجربه و تخصص است. وکیل متخصص پس از مراجعۀ موکل به دفتر وکالت ایشان باید از لحاظ کیفیت اختلاف و سطح پیشرفت کار موکل و تسلط و تخصص خود، آن را ارزیابی کرده و با مد نظر قرار دادن آن، پروندۀ موکل را قبول یا رد کند.

گاهی موضوع دعوا و محل وقوع آن در خارج از حوزۀ وکالتی وکیل دادگستری است و قطعا امکان پیگیری مستمر وکیل دادگستریرا با چالش روبرو می­کند. مثلا دعاوی غیر منقول یا همان دعاوی ملکی و قراردادهایی که در خصوص ملک مطرح است و در شهرستانی دوردست واقع است و طبع کار نیز پیگیری­های مستمر وکیل و حضور در آن حوزه را اقتضا می کند؛ در چنین مواردی وکیل دادکستری رعایت معیار پیگیری  بی وقفه و امکان حضور مستمر در آن حوزه، پروندۀ موکل را قبول یا رد کند. بنابراین این سوال که بهترین وکیل کیست؟ وکیل خوب کیست؟ و… را باید از زوایای دیگری هم دید.

صرفا اسم و رسم وکیل نمی­تواند چارۀ کار باشد و شما را در دعوا پیروز کندقانون مدنی به عقد وکالت اختصاص دادهختیاری که وکیل برای اجرای وکالت پیدا می‌کند، وابسته به اذن موکل و به نیابت ازطرف اوست و برای وکیل ایجادحقی نمی‌کند تا بتواند هر گونه تصرف مستقلی در آن کند. در نتیجه نمی‌تواند برای آنچه خود اختیار انجام آن را دارد به دیگری وکالت دهد.