شرایط طلاق

شرایط طلاق

شرایط طلاق

شرایط طلاق

شرایط طلاق : در اینجا شرط هایی برای شما می گوییم که زن با وجود این شرایط می تواند درخواست و تقاضا طلاق کند:
با توجه به پژوهش های به عمل امده در مورد طلاق ها در دفاتر رسمی بیشتر طلاق ها  و  بر سر موضوع اعتیاد و نداشتن کار می باشد و طلاق توافقی در بعد را مشکلات زناشویی شامل می شود.

شرط های طلاق

وقتی مردی درخواست طلاق را به دادگاه می دهد و بعد از بررسی هایی دادگاه این تشخیص را بدهد که این طلاق که مرد درخواست کرده است به خاطر اشتباهات و کاراهای ناپسند زن می باشد یا مشکل از زن می باشد مرد موظف است که با توجه به اینکه در خواست طلاق را داده است با احتساب زمان هایی که در کنار همسرش مالی بدست اورده انرا به زن بدهد .

شرط دوم زمانی است که مرد در هنگام عقد حق طلاق را به زن می دهد و زن هر زمان که احساس کرد دیگر مردش نمی تواند زندگی را اداره کند و مسائل و مشکلات به حدی برسد که نتواند دوام آورد ان زمان است که زن خود به عنوان وکیل مدافع خود به دادگاه می رود و طلق خود را طلب می کند.

و اما شرایطی که زن می تواند با ایجاد شدن انا در خواست طلاق کند را برای شما بیان می کنیم که به شرح زیر می باشد:
۱٫هرگاه زنی در زندگی زناشویی خود به نقطه ای رسید که متوجه شود بد رفتاری زوج یا مردش انقدر زیاد است که توانایی ادامه زندگی با وی را ندارد این حق را دارد که به دادگاه تقاضا بدهد تا جدا شود.

شرایط طلاق در ایران

۲٫زمانی که مرد در زندگی دچار بیماری واگیری شود که برای سلاکتی زن خطر ناک می باشد انگاه اجازه تقاضا طلاق را دارد.
۳٫اگر مردی در دادن مخارج زندگی و خرج های روزمره سر باز زند و زن این را ثابت کند و مدت ان نیز از ۵ ماه کمتر نباشد انگاه زن می تواند به دادگاه رجوع کند و تقاضا طلاق بدهد.

۴٫اگر مرد در زندگی دچار اعتیادی شود که کنترل رفتار خود را نداشته باشد یا به اصطلاح توهم خطرناک به سرش بزند و زن بداند برای ادامه زندگی خود و یا فرزندانش خطر ناک است آنگاه می تواند در خواست طلاق خود را به دادگاه اعلام نماید.

۵٫اگر زن بفهمد که مردش در خفا و پنهانی کاری را انجام میدهد که اگر مردم بفهمند آبرویی ریخته می شود و زن نتواند از نظر روحی و روانی تحکل کند آنگاه می تواند درخواست خود را دادگاه دهد.۶٫شرط دیگر اگر مرد بعد از حدود ۶ سال زندگی بچه دار نشد و طبق ازمایشات این موضوع اثبات بشود که مرد عقیم می باشد زن می تواند ردخواست طلاق دهد.
۷٫اگر مردی برای انجام کار به جایی برود که دسرسی به وی نباشد یا بعد از چند سال هیجی خبری از وی نباشد و شواهد بر مفقود شدن وی باشد زن می تواند به صورت غیابی طلاق خود رادر خواست کند.
۸٫اگر مردی در مسائل زناشویی سر باز زند و تمکین نکند و ارزشی برای زن قائل نشود انگاه زن می تواند در خواست طلاق کند.
و اخرین شرط طلاق این است که خود مرد حق طلاق را به زن خود بدهد در این صورت زن هر زمانی که اراده کند می تواند از همسرش جد شود.