شکایت حقوقی

شکایت حقوقی

شکایت حقوقی

شکایت حقوقی

شکایت حقوقی چیست؟ برای موفقیت در یک شکایت حقوقی باید چه اقداماتی را انجام دهیم؟ آیا داشتن وکیل برای موفقیت در یک شکایت حقوقی نیاز است؟ در این نوشته به بررسی این موضوعات می پردازیم.

از جمله مسائلی که در مراجعه به دادگستری نیاز به داشتن اطلاعات از آن داریم بحث دعوای کیفری و دعوای حقوقی است.

در دعوای کیفری فرد به عملی مرتکب می شود که دادگاه برای آن مجازات معینی را در نظر می گیرد ولی در دعوای حقوقی دادگاه مجازات فیزیکی تعیین نمی کند بلکه فرد مرتکب را به دادن حق و حقوق دیگران یا انجام تکالیف ملزم می کند.

تفاوت شکایت حقوقی و کیفری

شکایت کیفری را قابلیت نوشتن و ارائه در هر کاغذی را دارد ولی برای نوشتن و ارائه شکایت حقوقی باید از کاغذ های مخصوص که تحت عنوان فرم دادخواست در داخل دادگستری به فروش می رسد استفاده کرد.

برای رسیدگی شکایت کیفری باید به دادسرا رجوع کنیم و بعد از انجام تحقیقات در کلانتری و دادسرای مورد نظر جهت رسیدگی نهایی به دادگاه ارسال می شود.ولی دادخواست حقوقی برای رسیدگی مستقیم به دادگاه ارسال می شود.

از نکات مهم این است که برای رسیدگی به شکایت کیفری نیازی به گرفتن وکیل نیست ولی بهتر است برای شکایت حقوقی از وکیل پایه یک دادگستری استفاده کنیم علی الخصوص که موضوع پرونده مالی باشد و مبلغ آن بیشتر از ۱ میلیون باشد.

برای مطرح کردن شکایت کیفری فقط خرید یک تمبر ۲۰۰۰ تومانی کافی است که این کار در دادگستری انجام می شود ولی طرح شکایت حقوقی باید به نسبت ارزش مالی که در خصوص آن شکایت کردیم هزینه اولیه پرداخت کنیم.البته اگر از وکیل خوب استفاده کنید این مبالغ نیز از طرف مقابل گرفته می شود.

اگر شکایت کیفری ،شاکی شکایت خود را پس بگیرد باز هم امکان دارد پرونده بسته نشود مثل پرونده رشوه اما در پرونده های حقوقی اگر شاکی شکایت خود را پس بگیرد پرونده بسته می شود.

برای خواندن متهم به دادگاه در شکایت کیفری  برگه ای به نام احضاریه به او ارسال می شود ولی برای دعوت خوانده در شکایت حقوقی  از برگه ای تحت عنوان اخطاریه استفاده می شود.

در شکایت کیفری  اگر متهم در زمان معین در دادگاه حاضر نشود حکم جلب او صادر می شود و به اجبار به دادگاه آورده می شود ولی در پرونده های حقوقی در صورت عدم حضور خوانده شده در غیاب او دادگاه رای را صادر می کند.

در پرونده های حقوقی بدون داشتن وکیل پایه یک نیز می توان درخواست تجدید نظر کرد ولی در دادگاه های حقوقی برای تجدید نظر وجود یک وکیل نیاز است.

برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاوران تهران وکیل تماس برقرار کنید.