قوانین مهریه

قوانین مهریه

قوانین مهریه

قوانین مهریه : در اموزش های دینی امده است که مهریه مقدرا معین و یکسانی ندارد بلکه زن و مرد به تفاهم میرسند که مهریه چند تومان و یا چه چیزی باشد و همچنین مهریه به نوع ان اهمیت و ارزشی ندارد هر چیزی که ارزش اقتصادی و اجتماعی داشته باشد میتوان استفاده کرد.

مهریه

یکی از بزرگترین بحث ها در هنگام ازدواج و خاستگاری و بعضی وقت ها تا سر سفره عقد هم این بحث کشیده میشود بحث مهریه هست.

قوانین مهریه

قوانین مهریه

ماده 1080 تعیین مقدار مهریه باید دو طرف یعنی زن و شوهر به توافق برسند .

ماده 1081 اگر در عقد نکاح شرط بشود که در موقع عدم تادیه مهریه در مدت مشخص شده نکاح باطل خواهد شود نکاح و مهریه صحیح است ولی شرط باطال خواهد بود

ماده 1082 به مجرد عقد کردن زن که مالکیت دارد میتواند هر تصرفی که او بخواد انجام بدهد

ماده 1083 برای تادیه مهریه میتوان مدت و یا قسطی ان را انجام داد

ماده 1084 هرگاه مهریه معین باشد و معلوم شود قبل از قد کردن معیوب بوده است و یا بعد از عقد کردن تلف شود مرد مسئول معیوبیت و یا تلف شدن است

ماده 1085 زن اگر بخواهد میتواند تا مهریه به اون تسلیم نشود از ایفای وظایفی که در مقابل شوهرش دارد امتناع  بکند به شرط این مهریه برای اینکه مهر او حال نباشد و این امتناع به حق نفقه سقط نمیکند

ماده 1086 اگر زن قبل از اخذ شدن مهریه به اختیاراتی که دارد قیام کند دیگر نمیتواند از حکم قبلی استفاده کند مع ذلک حقی که برای گرفتن مهریه خواهد داشت ساقط نمیشود

ماده 1087 اگر در نکاح دائم مهریه گفته نشده باشد یا عدم مهریه ذکر شده باشد نکاح به طور صحیح است و دو طرف میتوانند مهریه را به تراضی معین کنند و بین انها نزدکی به وجدو اید زوجین مثل مهریه خواهد بود.

 

با اشاره کردن بر اینکه بین مرده به اشتباه گفته میشود که مهریه بیش از 110 سکه را نمیتواند دریافت کند در مهریه هایی که بیش از 110 دو طرف یعنی زن و مرد باید به دادگاه ثابت کنند که فرد میتوان انقدر سکه را پرداخت کند .

تاییده شده است که اگر در پرداخت مهریه تقلبی صورت بگیر و یا ان فرد مقداری از درامد به دست امده ی خود را به داد گاه اعلام نکند بنابر این قانون نیز از او حمایت نمیکند . وکیل پایه دادگستری میفرماید در شرطی که زوج استطاعت مالی را پرداخت مهریه به خود دادگاه اثبات کند حکم حبث نیز  برای وی ملقی می شود.