نمونه دادخواست طلاق توافقی

نمونه دادخواست طلاق توافقی

نمونه دادخواست طلاق توافقی

نمونه دادخواست طلاق توافقی باید بسیار ساده و کوتاه باشد و نیازی به نوشتن جزئیات توافق نامه طلاق توافقی ندارد. بهتر است تمام جزئیات توافق های زوجین در مرحله مشاوره دادگاه و یا حضور قاضی پرونده تقدیم شود. ارائه نمونه دادخواست طلاق توافقی یا با حضور وکیل انجام می شود و یا خود متقاضی طلاق بدون داشتن وکیل، دادخواست خود را به دادگاه تقدیم می کند.

ارائه دادخواست طلاق توافقی با حضور وکیل

وکیل می بایست قبل از ارائه ی نمونه دادخواست طلاق توافقی، کلیه توافق های زوجین را به صورت کامل و جامع صورت جلسه کند و این صورت جلسه را نزد خود نگه دارد.

وکیل باید یک دادخواست طلاق توافقی تنظیم کند و آن را به دفاتر خدمات قضایی تحویل دهد، پس از اینکه درخواست شما به شعبه ی مورد نظر ارجاع شد وکیل می تواند صورت جلسه ای که نزد خود دارد را به دادگاه تقدیم کند.

ارائه دادخواست طلاق توافقی توسط شخص متقاضی

در این حالت زوجین وکیل ندارند و خودشان برای دادخواست طلاق توافقی به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه می کنند. داشتن مدارک برای دادخواست طلاق توافقی الزامی است، در اینگونه دادخواست ها زوجین نیازی به نوشتن متن ندارند، زیرا این دفاتر متن های آماده دارند و زوجین می بایست به صورت الکترونیکی زیر دادخواست خود را امضاء کنند.

در اینجا هم نمونه دادخواست طلاق توافقی شما باید ساده باشد و نیازی به شرح کامل توافق های خود ندارید، چنانچه از قبل، توافق نامه ی خودتان را نوشتید می توانید آن را به دفتر خدمات قضایی تحویل دهید تا آن را ضمیمه ی دادخواست شما کند در غیر اینصورت در مرحله مشاوره دادگاه یا حضور قاضی دادگاه صورت جلسه ی خود را تحویل دهید.

اگر یکی از زوجین پس از امضاء دادخواست طلاق توافقی پشیمان شود، قانون برای آن ها تکلیفی ندارد و با عدم پیگیری زوجین، دادخواست آن ها باطل و پرونده بسته می شود.

نمونه دادخواست طلاق توافقی

خواهان : مشخصات زوج یا زوجه

خوانده : مشخصات زوجه یه زوج

خواسته : تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش(طلاق توافقی)

دلایل ومنضمات : ۱-شناسنامه وکارت ملی ۲-عقدنامه ازدواج

شرح دادخواست :

ریاست محترم دادگاه خانواده ……….

با سلام واحترام

بدینوسیله به استحضار عالی معروض می دارد:

به شرح مندرج در سند ازدواج رسمی شماره ترتیب ………… دفتر ازدواج شماره…………..اینجانب ………. با …………..در تاریخ ……….. ماه ………….به عقد دائم یکدیگر در آمده ایم که با وصف آنکه دارای فرزند مشترک نمی باشیم/می باشیم بواسطه عدم تفاهمات اخلاقی و روحی منجر به اختلافات متعدد حاصله قادر به ادامه زندگی مشترک زناشوئی نمی باشیم لذا بواسطه مذکور شده مصمم به طلاق بوده با تقدیم دادخواست مذکور صدور گواهی مذکور جهت ارائه به دفترخانه طلاق واجرای صیغه طلاق را درخواست داریم.