وکیل تغییر سن شناسنامه

وکیل تغییر سن شناسنامه

وکیل تغییر سن شناسنامه

وکیل تغییر سن شناسنامه

وکیل تغییر سن شناسنامه ، به شما کمک می کند تا سن واقعی خود را در شناسنامه ثبت کنید. برای مثال بعضی از افراد وجود دارند که به دلیل اشتباه ثبت احوال، سن آن ها به درستی ثبت نشده است و یا برخی دیگر هستند که برادر یا خواهری داشته اند که قبل از تولد او فوت کرده است و پدر و مادر فرزند، از همان شناسنامه فرزند فوت شده ، برای فرزندشان استفاده کرده اند، این افراد باید به یک وکیل تغییر سن شناسنامه مراجعه کنند.

هر شخصی به نسبت تفاوت سن خود باید به یک محل خاصی مراجعه کند، برای مثال افرادی که اختلاف سن واقعی آن ها بیش از ۵ سال می باشد باید به کمیسیون تشخیص سن مستقر در فرمانداری شهرستان محل صدور شناسنامه مراجعه کند. این کمسیون متشکل از فرماندار، بخشدار، پزشک، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر یا بخش می باشد و ریاست این کمسیون بر عهده ی قاضی می باشد.

قانون وکیل تغییر سن شناسنامه

افراد می توانند درخواست خود را مبنی بر افزایش و یا کاهش سن خود به وکیل تغییر سن شناسنامه، تحویل دهند. هر فردی اجازه ی یک بار تغیر سن در شناسنامه خود را دارد. برای مثال فردی که ادعا می کند سن واقعی او ۴۰ سال است ولی در شناسنامه ۴۸ سال ثبت شده است و یا فردی که ادعا می کند ۲۶ سال است ولی در شناسنامه ۲۰ ثبت شده است. در هریک از موارد فرد می تواند از طریق وکیل تغییر سن شناسنامه، به اصلاح سن خود بپردازد.

نوع دیگری از درخواست تغییر سن در شناسنامه وجود دارد که، تفاوت سن شخص با سن شناسنامه کمتر از پنج سال می باشد. در این صورت فرد با مراجعه به دادگاه، باید درخواست خود را طبق قوانین مشخصی تقدیم نماید. گروه دیگری از افراد هم وجود دارند که به علت موقعیت شغلی و استخدام و ازدواج، اقدام به کم کردن سن خود در شناسنامه می کنند.