انواع مهریه در حقوق ایران

انواع مهریه در حقوق ایران

انواع مهریه در حقوق ایران.مهریه یک مصداق است که از طرف شوهر به زن داده می شود.و در عقد نامه میزان آن ذکر میگردد.

مهریه ها انواع گونانی دارند که در اینجا به دومورد می پردازیم:

میزان و مقدار مهریه در هر شهری با توجه به فرهنگ و آداب رسوم مختلف متفاوت می باشد.

یکی از مهریه هایی که بسیار رایج می باشد و در عقد نامه ها نوشته می شود همان تعداد سکه طلا می باشد و یا به هرچیزی که ارزش مالی داشته باشند تعلق می گیرند مثل سکه،طلا، ماشین،منزل و از این قبیل موارد به این نوع از مهریه ها مهرالمسماست می گویند.

انواع مهریه در حقوق ایران.به این صورت است که وقتی خطبه عقد جاری می شود زن می تواند مهریه اش را از مردش تقاضا کند باید یه یک نکته بسیار حائز اهمیت پرداخت آن هم این است که

اگر شوهر بخواهد همسرش را قبل از برقراری رابطه زناشویی طلاق بدهد باید نصف مهریه را پرداخت کند.

ولی اگر بعد برقراری رابطه زناشویی اقدام به طلاق بکند باید به صورت کامل مهریه را پرداخت نماید.

انواع مهریه در قانون ایران

انواع مهریه در حقوق ایران.مهریه دیگر که یه آن میپردازیم  به این صورت می باشد که  ممکن است در عقد نامه اصلا مهریه ای نوشته نشود ولی بعد از برقراری رابطه زناشوییی زوجین طلاق بگیرند در این صورت مرد موظف است که مهریه المثل را پرداخت کند‌

که یک میزان عرف است که دادگاه حقوقی میزان آنرا تعیین میکند تا پرداخت شود.

در نوشته های قبل مطالبی در مورد تعداد سکه مجاز مهریه،مهریه شرعی از نظر علما و قانون جدید مهریه در سال۹۶ ارائه دادیم.

مهریه بعدی مورد بحث ما  مهریه ای است که ممکن است در هنگام عقد مهری ای تعیین نشود و مرد قبل از برقراری رابطه زناشویی زن خود را طلاق دهد در این صورت به زن مهریه مهرالمتعه تعلق می گیرد که برای اینکه شرافت خانوادگی دختر زیر سوال نرود میزان مبلغی را دادگاه تعیین میکند تا پرداخت کنند.

انواع مهریه در حقوق ایران.نکته بسیار مهم در عقد این می باشد که اگر در عقد نامه میزان مهریه مشخص نشود و مرد قبل از برقراری رابطه فوت کند آنگاه هیچ گونه مهریه ای حتی مهریه مرالمتعه به زن تعلق نخواهد گرفت.