قانون جدید مهریه سال ۹۶

قانون جدید مهریه سال ۹۶

قانون جدید مهریه سال ۹۶ با کمی تغییرات در نحوه پرداخت همراه است.

در نوشته قصد داریم به بررسی جزئیات قانون جدید مهریه و مراحل پرداخت آن بپردازیم.

یکی از مهم ترین مسائل مطرح شده در جلسه خواستگاری که بسیاری از عوامل را تحت شعاع قرار می دهد بحث مهریه است.

مهریه براساس قانون

قانون جدید مـهریه سال ۹۶ براساس مواد قانونی است که در زیر به بیان آن ها می پردازیم.

براساس ماده ۱۰۸۰قانون مهریه،تعیین مهریه طبق رضایت ۲طرف صورت می گیرد.

براساس ماده ۱۰۸۱ اگر در عقد دائم شرط شود که در صورت عدم پرداخت مهریه در مدت معلوم نکاح باطل می شود کاملا برقرار است و قابل پیگیری است.

براساس ماده ۱۰۸۲ به محض اینکه صیغه عقد جاری شد زن مالک مهریه محسوب می شود و می تواند هرگونه تصرفی در آن انجام دهد.

براساس ماده ۱۰۸۴ هرگاه مهریه مال مشخصی باشد و قبل از عقد مال مورد نظر معیوب باشد یا قبل از دادن مهریه مال مورد نظر معیوب باشد یا بعد دادن مهریه مال تلف شود و معلوم شود که قبل از دادن مهریه مال معیوب باشد ،برعهده شوهر است.

براساس ماده ۱۰۸۵ مهریه زن می تواند تا زمانی که مهریه به او داده نشده است از انجام وظایف خود نسبت به شوهر خودداری کند.البته این قانون مشروط بر این است که طبق توافق دریافت مهریه در زمان حال باشد.البته شوهر وظیفه دارد نفقه را در هرصورت پرداخت کند.

در نوشته های قبل مطالبی در مهریه قانون جدید و انواع مهریه و تحقیق درباره مهریه ارائه دادیم.

در قانون جدید مهریه سال ۹۶ در مورد تعداد سکه ها و مراحل پرداخت آن نیز مواردی اشاره شده است.

در اینجا سه حالت وجود دارد:

حالت اول: اگر مهریه کمتر از ۱۱۰ سکه باشد طبق قانون باید تمام مهریه پرداخت شود در غیراینصورت مطابق با قانون برخورد می شود.

حالت دوم : اگر مهریه تعداد ۱۱۰ سکه باشد طبققانون جدید مهریه ۱۱۰ سکهمانند حالت اول باید تمام مهریه پرداخت شود در غیراینصورت مطابق قانون رفتار می شود.در صورتی که مقدار مهریه را پرداخت نکند راهی زندان می شود.

حالت سوم :حال اگر تعداد مهریه بیش از ۱۱۰ سکه باشد ابتدا تعداد ۱۱۰ سکه پرداخت می شود که در صورت عدم پرداخت راهی زندان می شود.مابقی تعداد سکه طبق بررسی دادگاه در مورد وضعیت مالی و تمکن مرد مشخص می شود.