مهریه شرعی از نظر علما

مهریه شرعی از نظر علما

مهریه شرعی از نظر علما.مهریه های امروزی کمرشکن می باشند و داد همه را در آورده است. براساس چشم و هم چشمی مردم کارهایی می کنند که دودش به چشم خودشان می رود و خودشان در گل می مانند. مهریه از اساس عندالمطالبه می باشد. یعنی بخشی از دارایی مرد نباید از حد توان خارج باشد.

مهریه شرعی.اگر مهریه مبلغ هنگفتی باشد براساس عندالمطالبه آن زن مستطیع می گردد و حج به او واجب می شود. از طرفی مهریه حق مسلم زن است و از شیر مادر بر وی حلال تر است. وقتی رقم مهریه بالا باشد و از حد توان مرد خارج باشد، حتی اگر مرد زمان عقد به این میزان مهریه رضایت دهد ولی از نگاه شرعی اشکال به وجود می آید.

مهریه شرعی.به روایتی از امیرالمومنین توجه کنید:شخصی قصد ازدواج داشت به جز دو مشت گندم چیزی در کیسه نداشت و نه پولی برای پرداخت مهریه. نزد امیرالمؤمنین رفت راه چاره خواست، امیر (ع) فرمودند یک مشت گندم را مهریه همسرت کن و اورا به عقد خود درآور .

پس مشخص می شود مهریه باید طوری باشد که زمان عقد مرد بتواند از عهده پرداخت آن برآید. در حدیثی آمده از امام صادق (ع):شومی و ناخجستگی زن، زیاد بودن مهریه او و نافرمانی از شوهرش می باشد.

در نوشته های قبل مطالبی در مورد قانون جدید مهریه در سال ۹۶ و قانون مهریه بیش از ۱۱۰ سکه و عرف مهریه در ایران و جزئیاتی از قانون مهریه ۹۶ ارائه دادیم.

مهریه شرعی.حضرت امیر می فرمایند :مهریه زنان را سنگین نگیرید که موجب ورت و دشمنی می گردد. این همه توصیه برای خانم ها بود ولی آقایان باید توجه داشته باشند که اگر کسی قصد داشته باشد مهریه ی قرار دادی زنش را نپردازد به عنوان دزد محسوب می شود.

مهریه شرعی

.از نظر علما مهریه های امروزی از سه بابت خلاف شرع هستند. آیت الله مکارم شیرازی می فرمایند دلیل اول به زندان افتادن مردانی است که از عهده پرداخت مهریه بر نیامدند. چرا که در پرداخت مهریه لازم نیست که ثابت شود که مرد پول ندارد .این خلاف شرع است.

شما باید ثابت کنید که پول دارد و مهریه را نمی دهد و اگر ثابت شد با وجود توانایی مهریه را نمی پردازد در این صورت باید به زندان برود. دلیل دوم با عدم تمکین زنان از شوهر بعد از قسط بندی مهریه است. اگر ثابت شد کسی معسر است و اعسارش ثابت و مهریه تقسیط شود سکه اول را که پرداخت کرد زن باید تمکین کند.

مهریه شرعی.سومین دلیل اینکه مردان هنگام عقد قصدی برای پرداخت مهریه ندارند. دانشجویی که با وام و قرض حاضر به عقد و ازدواج می شود چگونه و با کدام دارایی می تواند مهریه عندالمطالبه زن خود را بپردازد. پس زندانی کردن این فرد خلاف شرع است.

این عالم معتقد است که مسئله زندانی کردن، اثبات اعسار مرد و پس از آن تقسیط بدهی مهریه تا ۱۱۰سال، در عین مضحک بودن، قانون است و برخی قوانین مهریه آبروی اسلام را می برد. به همین دلیل از دو قوه مقننه و قضائیه درخواست کردند تا این خلاف های شرعی که به واسطه ازدواج در کشور اتفاق می افتد را اصلاح کنند.