توقیف اموال برای مهریه چگونه است

توقیف اموال برای مهریه چگونه است و چه قوانینی دارد؟

توقیف حساب بانکی به معنای بازداشت وجوه بانکی می‌باشد که این امر تنها بر اساس قوانین صورت می‌پذیرد. اگر شما قصد دارید حساب همسرتان را برای مهریه توقیف کنید پیشنهاد می کنیم این مطلب قوانین توقیف اموال برای مهریه را به صورت کامل بخوانید چون حتما به آن نیاز پیدا می کنید.

چگونه می توان درخواست مهریه کرد؟

دادسرا خانواده به عنوان اولین مرجعی است که زوجه می تواند در آنجا درخواست مهریه کند. زوجه می تواند با ارایه دادخواست حقوقی به دادسرا خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه و همزمان توقیف اموال برای مهریه همسرش را اینگونه از دادسرا تقاضا کند.

چگونه می توان درخواست مهریه کرد؟

در صورتی که زوج مالی به منظور توقیف اموال برای مهریه و پرداخت مهریه زوجه نداشته باشد، زوجه با اتکا ماده۲ ضابطه نحوه اجرای محکومیت های مالی این حق را دارد که تقاضای بازداشت شوهر را تا روز ادای دین نماید.

چگونه زوجه می تواند اموال شوهر را توقیف کند؟

در صورتی که زوج، صداق زوجه را پرداخت نکند، زوجه این حق را دارد که با معارفه اموال و دارایی زوج تقاضا نماید که در راستای توقیف اموال برای مهریه قدم بردارد و این حق را دارد که مطالباتی را از موجودی حسابهای بانکی او توقیف نماید.

در صورتی که زوج مشکل مالی برای پرداخت صداق نداشته باشد و از این کار اجتناب کند، زوجه این حق را دارد که جهت توقیف اموال برای وصول صداق، عمل کرده به شرط آنکه این اموال جزو مستثنیات دین نباشد. زوجه تا اینکه این حق را دارد که حقوق زوج را اینگونه توقیف کند.

چه اموالی جز مستثنیات دین است؟

اموالی که طلبکار نمی تواند توقیف نماید تا اینکه با داشتن حکم دادگاه دادسرا عبارت از موارد زیر است:

 • اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع نیازهای لازم محکوم علیه و اشخاص تحت تکفل وی لازم است.
 • آذوقه ی مورد نیاز برای رفع حوائج زندگی و اشخاص تحت تکفل وی
 • تلفن مورد نیاز مدیون
 • ابزار و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای معیشت لازم آنها و اشخاص تحت تکفلشان لازم است.
 • کتب علمی برای اهل تحقیق
 • مال منقولی که در تصرف فردی غیر از مدیون باشد و او ادعای مالکیت و یا تعلق آن به غیر نماید.
 • تصنیفات و تالیفات و ترجمه ها در حالی که مولف رضایت نداشته باشد.

لیست اموال قابل توقیف برای مهریه

طلق نظر وکلای با تجربه دادگستری لیست زیر اموالی هستند که برای مهریه میتوان آنها را توقیف کرد:

 • زمین
 • آپارتمان
 • حساب پس انداز بانکی
 • سهام
 • حقوق ماهیانه
 • تلفن همراه
 • خودرو
 • مطالبات مرد از شخص ثالث

چگونه می توان حساب بانکی را برای مهریه توقیف کرد؟

مرجع هدایت کننده حکم دادگاه بایست به خواسته محکوم له به بانک مرکزی ابلاغ کند که فهرست همه حساب های محکوم علیه در بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای مسدودی به مرجع ذکر شده تسلیم نماید.

مدت زمان توقیف اموال برای مهریه

توقیف حساب بانکی و سایر اموال تا پرداخت کامل مهریه رفع توقیف نمی‌شوند.

اشتراک‌گذاری