نکات مهم طلاق توافقی که باید بدانید!

بعد از اینکه زن و شوهر به دلیل داشتن مشلات و اختلافات تصمیم به طلاق توافقی گرفتند باید در مرحله اول جزئیات طلاق را مشخص کنند. وکیل طلاق توافقی کلیه مراحل طلاق را بدون حضور زوجین به پایان می رساند. این مقاله برای آشنایی شما با نکات مهم طلاق توافقی نوشته شده است.

برای طلاق توافقی چه مدارکی لازم است؟

یکی از نکات مهم طلاق توافقی به همراه داشتن مدارک زیر برای جاری شدن خطبه طلاق است:

  • عقدنامه یا رونوشت آن
  • اصل شناسـنامه زوج (مرد)
  • شناسنامه زوجه (زن)
  • کپی کارت ملی زوجین
  • وکالت نامه محضری طلاق (درصورتیکه حق طلاق با زن باشد)
  • توافق نامه مبنی بر توافقات زوجین بر سر مهریه، حضانت و ….
  • گواهی عدم بارداری زوجه (دریافت این گواهی نامه باید از پزشکی قانونی و مراکز پزشکی مجاز صورت گیرد)
  • نظر واحد مشاوره در دادگاه خانواده
  • گواهی بکارت از پزشکی قانونی (برای طلاق توافقی در دوران عقد)

برای طلاق توافقی چه مدارکی لازم است؟

شرایط طلاق توافقی چیست؟

به طور خلاصه، طلاق توافقی به طلاقي گفته مي شود كه در آن زن و شوهر، به هر دليلی می خواهند با توافق مشترک از هم جدا شوند. به عنوان مثال زوجین توافق می کنند که زن باید جهیزیه را به طلاق بدهد یا مبلغ کامل را دریافت کند، یا اینکه جهیزیه باید با شرایط توافق شده پرداخت شود، یا حتی بخشی از مهریه باید پرداخت شود و قسمت دیگر باید پرداخت شود. بنابراین  کلیه موارد رضایت در رای دادگاه منعکس شده و قابل اجرا هستند.

مدت زمان طلاق توافقی چقدر است؟

با توجه به تغییر شرایط طلاق از سال 1397 تاکنون در تهران و سایر شهرستان، اگر زوجین بخواهند مراحل مربوطه را شخصاً طی کنند، هر دو یا یکی از آنها ابتدا باید با سیستم نوبت دهی طلاق تماس بگیرند. با وارد کردن مشخصات ثبت نام خود یکی از مراکز مشاوره را انتخاب کنید. بعد از ثبت در سامانه و مضخص شدن دلایل طلاق زوجین آنها به مراکز مشاوره ارجاع داده می شوند. مشاوره حداقل 45 روز طول خواهد کشید و شامل 1 یا 5 جلسه است.

تعداد جلسات به شرایط زوجین و مرکز مشاوره بستگی دارد. پس از دریافت گواهی چشم پوشی از طلاق، در صورت اصرار بر جدایی، دادخواست در دفتر خدمات قضایی الکترونیکی ثبت و به دادگاه خانواده ارسال می شود..

پس از تصمیم دادگاه، زوجین می توانند برای ثبت نام طلاق ظرف سه ماه به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه کنند..

در طلاق توافقی آنچه که حائز اهمیت می باشد این است که زن و شوهر به توافق کامل در بحث طلاق و در مورد مهریه، حضانت فرزندان خود زمان و شیوه ملاقات و مقدار نفقه برسند.

طلاق دختر باکره در دوران عقد و نکات آن در لینک درج شده قرار گرفته است.

نکات مهم در زمان طلاق توافقی

1) در صورت عدم دسترسی به عقدنامه هر یک از زوجین می تواند با مراجعه به دفترخانه ای که در آن ازدواج خود را ثبت کرده اند و ارائه شناسنامه ها، تقاضای دریافت رونوشت از عقدنامه خود را داشته باشند. رونوشت مذکور برای طلاق توافقی کفایت می کند.

2) در صورت عدم دسترسی به یکی از شناسنامه ها و در صورت وجود کپی آن، انجام مراحل طلاق توافقی توسط وکیل طلاق توافقی امکان پذیر خواهد بود.

3) در مورد گواهی بکارت در دوران عقد فقط در برخی از شهرهای ایران این گواهی اخذ می شود.

4) در صورت مراجعه به یک وکیل باید این نکته را مدنظر قرار دهید که صرفاً یک وکیل نمی تواند از طرف زن و شوهر وکالت در طلاق داشته باشد. اما اگر زوجه از زوج وکالت در طلاق را داشته باشد وکیل دادگستری با واسطه ی زوج محسوب می شود بنابراین حضور زوجه در دادگاه برای امضای دادخواست و سایر مدارک توسط وی الزامی خواهد بود.

نمونه دادخواست طلاق توافقی

پرونده کلاسه : …………..

مرجع رسیدگی : شعبه 274 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران

دادنامه شماره : …………

خواهان : آقای ………. با وکالت ……… به نشانی ………….

خوانده : خانم ……….. با وکالت …….. به نشانی ……………

خواسته : طلاق توافقی (طلاق با توافق زوجین یا طلاق خلع)

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق العاده/مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

رای دادگاه :

در خصوص دادخواست زوجین به اسامی خانم ………. با وکالت ………… و آقای ………. با وکالت ……….. بر صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق (طلاق توافقی) بدین شرح که حسب مفاد دادخواست و صورتمجلس دادگاه اعلام داشته اند زوجین با یکدیگر تفاهم و توافق اخلاقی نداشته و قادر به ادامه زندگی مشترک نمی باشند از این رو قصد جدایی و طلاق دارند: زوج تعداد پنجاه سکه بهار آزادی را زمان اجرای صیغه طلاق به زوجه پرداخت می نماید و الباقی مهریه را به صورت اقساط ماهیانه دو سکه بهار آزادی به زوجه پرداخت خواهد کرد و پنج سکه بهار آزادی را در قبال طلاق به زوج بذل و وکیل زوج قبول بذل نمودند.

زوجه نسبت به سایر حقوق مالی ادعایی ندارد. حضانت فرزندان مشترک با پدر است که با توجه به اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه فتوکپی مصدق سند رسمی نکاحیه مضبوط در پرونده و احراز علقه زوجیت دائم فیمابین زوجین و اینکه مساعی دادگاه و داوران واجد شرایط قانونی در سازش زوجین و اصلاح ذات البین موثر واقع نشده است لذا مستندا به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجمع تشخیص مصلت نظام و آیین نامه اجرایی آن و با رعایت مواد 1145 و 1133 قانون مدنی دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوجین اجازه داده می شود تا با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی طلاق و با رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی و پس از بذل مهریه به میزان یادشده فوق از سوی زوجه و قبول بذل از ناحیه زوج نسبت به اجرای صیغه طلاق از نوع بائن یائسه و ثبت آن اقدام نمایند. صحت اجرای صیغه طلاق به عهده مجری محترم طلاق است.

رای صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد و پس از آن ظرف فرصت قانونی قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است همچنین از تاریخ ابلاغ جهت ارائه به دفترخانه طلاق سه ماه اعتبار دارد.

اشتراک‌گذاری