بهترین راه برای مطالبه وجه چک که باید بدانید!

بهترین راه برای مطالبه وجه چک که باید بدانید!

برای وصول وجه چک راه های مختلفی وجود دارد. توصیه ما به شما این است که قبل از هر اقدام جهت تشخیص و انتخاب کوتاه ترین راه و بهترین راه مطالبه وجه چک با یک وکیل چک با تجربه در زمینه اسناد تجاری و وصول مطالبات مشورت کنید. اما در این مقاله تلاش کرده ایم بهترین و کوتاه ترین راه برای وصول چک را بررسی کنیم.

مراحل مطالبه وجه چک

 • در صورتی که مبلغ چک کمتر از ۲۰ میلیون باشد، به شورای حل اختلاف محل صدور چک ارجاع داده می‌شود و در صورتی که مبلغ آن بیش از ۲۰ میلیون باشد به دادگاه محل صدور چک ارجاع خواهد شد.
 • به منظور ثبت دادخواست مطالبه وجه چک می‌بایست هزینه دادرسی پرداخت گردد که هزینه دادرسی مبالغ زیر ۲۰ میلیون تومان ۲/۵ درصد و بالای ۲۰ میلیون تومان ۳/۵ درصد مبلغ خواسته است.
 • در صورتی که خواهان از اموال خوانده آگاه باشد می‌توان از طریق قرار تامین خواسته، حکم توقیف اموال وی را تا صدور رای دادگاه اخذ نماید. هزینه تامین خواسته بر اساس چک، بسیار اندک است.
 • دادخواست مطالبه وجه از جمله دعاوی حقوقی و مالی است. بنابراین می‌توان علاوه بر اصل مبلغ خواسته، خسارت تاخیر، هزینه دادرسی، هزینه وکیل در حد تعرفه را از خوانده طلب نمود.

راه های مطالبه وجه چک

روش های مختلفی برای دریافت مبلغ چک وجود دارد، اگر چک صیادی باشد قبل از هر چیز باید نحوه استعلام اعتبار چک صیادی را بلد باشید. در ادامه راه های وصول مبلغ چک را بررسی خواهیم کرد:

مراجعه به دادگاه و تقد​یم دادخواست مطالبه وجه چک

در این نوع اقدام برای شکایت و دریافت مبلغ چک، شکایت حقوقی مطالبه وجه چک می گویند که اقدامات زیر در آن صورت خواهد گرفت:

اقدامات دارنده چک بلامحل

 • توقیف حسابهای بانکی
 • توقیف ملک و اموال غیر منقول
 • توقیف اموال منقول (مثل خودرو)
 • ممنوع الخروجی

شکایت کیفری علیه صادرکننده چک بلامحل

یکی دیگر از روش های مطالبه وجه چک اقدام کیفری است که در آن دارند چک صرف نظر از وجه چک خود مجازات صادرکننده را درخواست می نماید:

شرایط لازم برای شکایت کیفری چک بلامحل

 • رعایت مهلت شش ماه جهت برگشت چک
 • رعایت مهلت شش ماه برای تقدیم شکوائیه
 • بدون تاریخ نبودن چک
 • تضمینی نبودن چک
 • به روز بودن چک
 • بدون مبلغ نبودن چک
 • بانکی بدون چک

اقدامات دارنده چک کیفری

 • گرفتن دستور جلب صادرکننده
 • توقیف اموال
 • ممنوع الخروجی
 • محکومیت به مجازات حبس
 • محکومیت به نداشتن دسته چک

مراجعه به اداراه اجرای ثبت و درخواست صدور اجرائیه

یکی دیگر از بهترین راه مطالبه وجه چک این مورد است. به موجب قانون نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و آیین نامه اجرای آن دارند سند لازم الاجرا از جمله چک و سند ازدواج، حق خواهد داشت بدون نیاز به مراجعه به دادگاه و طرح شکایت اجرای سند خود را از این اداره خواسته و اقدام به توقیف اموال و در نهایت مطالبه خود را وصول کنید.

اقدامات دارنده چک در قالب درخواست صدور اجرائیه

 • توقیف اموال غیر منقول مانند ملک، آپارتمان و زمین.
 • توقیف اموال منقول مانند خودرو و اسباب و اثاثیه.
 • توقیف حسابهای بانکی
 • درخواست ممنوع الخروجی بدهکار

نمونه دادخواست مطالبه وجه چک در دادگاه حقوقی

خواهان : ……….

خوانده : ………..

وکیل : مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری

تعیین خواسته و بهای آن

1- صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه یک فقره چک به شماره 435109 مورخ 87/3/18 به مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به عهده بانک تجارت

2- پرداخت خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی، خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله

3- بدواً صدور قرار تامین خواسته وجه چک از اموال خوانده

دلایل و منضمات دادخواست:

1- تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت

2- اصل وکالت نامه

ریاست محترم دادگاه های عمومی تهران

با سلام و تقدیم احترام

به استحضار می رساند خوانده محترم آقای ……… در تاریخ 87/3/18 اقدام به صدور یک فقره چک به شرح ستون خواسته در وجه موکل نموده اند که در تاریخ یادشده با مراجعه ایشان به بانک محال الیه منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت گردیده. با عنایت به مراتب فوق مستدعی است دستور فرمایید ضمن صدور قرار تامین خواسته،وجه چک و کلیه خسارات دادرسی به موکل پرداخت شود.

نمونه رای دادگاه حقوقی در خصوص مطالبه وجه چک

به تاریخ : ——–

کلاسه پرونده : ……………

شماره دادنامه : ………….

مرجع رسیدگی : شعبه پنجم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

خواهان : ……….. با وکالت آقای مسعود محمدی وکیل پایه یک دادگستری به نشانی میدان فاطمی، میدان گلها

خوانده : آقای …… به نشانی …………….

خواسته : مطالبه وجه چک

گردشکار – خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی فوق العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای می نماید.

اشتراک‌گذاری